Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze verkopen worden afgesloten tegen de hieronder vermelde algemene voorwaarden, waarvan alleen speciale bepalingen, schriftelijk overeengekomen met onze klanten kunnen afwijken. Ze worden in geen geval veranderd door wijzigingen die zouden voorkomen op de aankoopvoorwaarden of op de bestelbon van de klant.

1. Levering en risico’s.

De koper aanvaardt de goederen en neemt deze in ontvangst in onze magazijnen, zelfs indien ze bij wijze van uitzondering franco geleverd worden. De levering geschiedt in onze magazijnen; behoudens voorbehoud van de koper stemmen die verzendingsinstructies overeen met de aanvaarding van de goederen. De verzending van de goederen gebeurt steeds voor rekening en op risico van de koper.

2. Leveringstermijn.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend en vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of interest.

3. Geldigheid van offertes.

De prijzen en voorwaarden van de door ons aangeboden leveringen zijn alleen geldig gedurende 20 dagen vanaf de datum der offerte.

4. Betaling.

De prijzen gelden voor een contante betaling, zonder korting en behelzen de goederen geleverd af onze fabrieken vermeerderd met kosten en belastingen. Ze kunnen veranderd worden op elk ogenblik en dit zonder voorafgaand bericht. De facturen zijn betaalbaar te Nijvel, de maatschappelijke zetel. De voorschriften, wissels en accepten brengen noch vernieuwing noch afwijking aan in deze bepalingen.

De bestellingen van minder dan 40 € worden vermeerderd met een vast recht van 4 € voor administratieve kosten. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

5. Geen betaling.

In geval van niet betaling op de vervaldag wordt de betaling onmiddellijk geëist van de al dan niet vervallen facturen en eigent de firma zich het recht toe een eventueel lopend contract voor nog te leveren goederen op te zeggen.

6. Borgtocht.

De firma behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de koper te verzoeken een solvabele en solidaire borgtocht in te leveren. Indien aan deze eis niet wordt voldaan kan ze het contract verbreken zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding of interest.

7. Fabricagefout.

Indien de geleverde goederen een fabricagefout vertonen, -het afleveren werd niet uitgevoerd door de firma-, zal de verkoper alleen verplicht worden de goederen op het adres van de koper te vervangen.

8. Overdacht en eigendomsrechten.

Onze firma blijft eigenares van de modellen, het fabricage- of handelsmerk en de brevetten, zelfs indien ze een gebruiksrecht of fabricagerecht zou verdragen welke de gezamenlijke overdracht van haar intellectuele rechten zou kunnen impliceren. De verkochte goederen en al zijn bijhorigheden blijven eigendom van
de verkoper tot de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De koper kan alleen over de goederen beschikken indien hij de volledige prijs heeft betaald.
Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

9. Verbeteringsvoorbehoudingen.

Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, ten einde ze nog beter aan de economische en technische gebruikerseisen aan te passen.

10. Strafrechtelijke bepalingen

a) Interest in geval van te late betaling.

De sommen niet betaald op de vervaldag zullen zonder aanmaning van onzentwege belast worden met een interest berekend aan de rentevoet van 9% vermeerderd met 1% vanaf de vervaldag. De berekening van de interest zal per 14 dagen geschieden; elke nieuwe termijn wordt als vervallen beschouwd.

b) Schadeloosstelling.

Indien een factuur na aanmaning per aangetekend schrijven, onbetaald blijft, zal deze verhoogd worden met een forfaitaire en niet te verminderen vergoeding van 20% met een minimum van 15 €.

11. Rechtsbevoegdheid.

Ingeval van betwisting omtrent de door ons gefactureerde bestellingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Nijvel bevoegd.

12. Overdracht van schuldvordering.

In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

 

BELEID BETREFFENDE HET BEHEER VAN COOKIES

insulco, 11 mei 2016

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden wanneer u een website bezoekt. Ze bestaan meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. De server van een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt of op uw mobiel toestel.

2. Het doel

De cookies op insulco.be laten toe uw algemene ervaring te verbeteren op de website. De verzamelde en opgeslagen informatie in een cookie worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.
Ons doel is niet om de gebruikers te volgen of te identificeren maar om nuttige informatie te verkrijgen over de manier waarop de website gebruikt wordt, ter verbetering voor de gebruikers.
Zonder de kennis dankzij dit systeem, zouden wij niet in staat zijn om dergelijke goede diensten aan te bieden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

3. Voorbeelden van cookies die gebruikt worden door insulco

De verzamelde gegevens met behulp van deze cookies worden opgeslagen en beheerd door insulco. insulco behoudt zich het recht voor om deze informatie te communiceren aan derden met het oog op de surfervaring te verbeteren. insulco zal vermoedelijk ook de diensten zoals Google Analytics gebruiken om de statistieken op te volgen van zijn websites. In dit geval, installeert Google een ‘’cookie voor derden’’ op uw computer.

4. Goedkeuring van de gebruiker

Door te klikken op [x accepteren], geeft u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor het gebruik van cookies op uw computer. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar via uw browserinstellingen.
In het geval van weigering van ons cookie beleid, kunt u nog steeds surfen op onze website. Sommige functies zullen echter beperkt of niet langer beschikbaar zijn.

5. Cookie-instellingen

De meeste browsers aanvaard automatisch cookies. In uw browser, kunt u het gebruik ervan uitschakelen.
U kunt uw browser ook zo instellen dat er naar deze aangegeven websites een code wordt gestuurd dat u niet wilt worden gevolgd (optie ‘’Do not track’’).